Tìm kiếm
    
Tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/08/2017 Lượt xem: 42

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

VÀ CHẾ XUẤT ĐÀ NẴNG

Số: 1205/BQL-QLLĐ

V/v tổ chức hội nghị người lao động  và xây dựng

quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8  năm 2017

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng (Ban Quản lý) ban hành Công văn số 915/BQL-QLLĐ ngày 26/6/2017 về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp; Theo đó, Ban Quản lý đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, qua kết quả tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở đến tháng 7/2017, số lượng các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 6245/UBND-SLĐTBXH ngày 11/8/2017 về việc tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng Quy chế tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, Ban Quản lý yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp chưa triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, chủ doanh nghiệp phải chủ động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động xây dựng kế hoạch để thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Nghị định 60/2013/NĐ-CP; trong đó, cần tập trung các nội dung Ban Quản lý đã nêu tại công văn số 915/BQL-QLLĐ. Đối với các doanh nghiệp đã triển khai thực hiện, tiếp tục duy trì và phát triển trên cơ sở Nghị định 60/2013/NĐ-CP và hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Trong quá trình triển khai tổ chức Hội nghị người lao động, nếu có khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp cần báo cáo cụ thể; trường hợp có các đề xuất liên quan đến việc mở rộng hình thức tổ chức hội nghị người lao động phải nêu rõ các hình thức mở rộng tổ chức hội nghị người lao động gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo chỉ đạo. Riêng các báo cáo về kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP, thực hiện theo mẫu đăng tải tại trang web: www.iza.danang.gov.vn, gửi về Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng trước ngày 30/9/2017, địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại 3.810.653, email:diepza@danang.gov.vn.

Nhận được Công văn này, đề nghị doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND thành phố (b/c);

- Sở LĐTB và XH (p/hợp);

- Công đoàn các KCN và CX Đà Nẵng (p/hợp);

- Trưởng Ban (b/c);

- Lưu: VT, QLLĐ.

 

   KT.TRƯỞNG BAN

   PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Lê Hoàng Đức

Xem chi tiết Công văn

Tải biểu mẫu báo cáo tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 3 9 2 3 9
Hôm nay: 4.020
Hôm qua: 6.617
Tuần này: 0
Tháng này: 101.608
Tổng cộng: 2.439.239

ĐIỆN THOẠI

(0236) 3 830 017

Fax: (0236) 3 830 015

ĐỊA CHỈ

Tầng 30, Trung tâm hành chính -

Số 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

THƯ ĐIỆN TỬ

diepza@danang.gov.vn

Bản quyền thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Trưởng ban Lê Hoàng Đức - Trưởng Ban Biên tập

Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng

Email: diepza@danang.gov.vn

Điện thoại: (0236) 3.830.017 Fax: (0236) 3.830.015